دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

تاریخ های مهم همایش
مهلت ارسال مقالات »
1397/03/31
مهلت ویرایش مقالات »
1397/04/15
پوستر همایش
Poster
محورهای کنفرانس
  • چالش اخلاق در فناوری های نوین آزمایشگاهی
  • نقش آزمایشگاه در فناوری های سلولی و پزشکی بازساختی
  • فناوری نوین فلوسایتومتری
  • ایرانوم در آزمایشگاه