دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

تاریخ های مهم همایش
مهلت ارسال مقالات »
1397/04/31
مهلت ویرایش مقالات »
1397/05/15
پوستر همایش
Poster
محورهای کنفرانس
  • چالش های اخلاق در فناوری های نوین آزمایشگاهی
  • نقش آزمایشگاه در فناوری های سلولی و پزشکی بازساختی
  • فناوری نوین فلوسایتومتری
  • TQMو فناوری های مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی
  • فناوری های نوین میکروبیولوژی در تشخیص سریع پاتوژن های مقاوم میکروبی
  • فناوری نوین در تشخیص, پایش و کنترل بیماری های خونی
  • کاربرد های آزمایشگاهیNGS
  • ایرانوم در آزمایشگاه